طهرون قدیم

مرتضی احمدی

اینجا شهر ساکتی بود

طهرون قدیم و صداهایش با مرتضی احمدی