شجریان

کیهان کلهر

بهر لیلی چو مجنون

با کیهان کلهر، شب، سکوت، کویر