نگاه

چگونگی نمود ایده در آهنگسازی

آهنگساز در زمان خلق اثر موسیقی به چه فکر می‌کنند؟