گزارش

نسل اول خوانندگان پاپ بعد از انقلاب

پروژه‌ی شمشادهای جوان و پرستوهای مهاجر

ماجرای احیای موسیقی پاپ بعد از انقلاب (بخش نخست)

خوانندگان نسل اول پاپ دهه هفتاد

در جست‌وجوی لس‌آنجلس

ماجرای احیای موسیقی پاپ بعد از انقلاب (بخش سوم)

موسیقی پاپ در دهه هفتاد

انفجار پاپ

ماجرای احیای موسیقی پاپ بعد از انقلاب (بخش چهارم)

مصائب صدور مجوز و رفع شر

ماجرای احیای موسیقی پاپ بعد از انقلاب (بخش دوم)