گفت‌وگو

مرتضی احمدی

اینجا شهر ساکتی بود

طهرون قدیم و صداهایش با مرتضی احمدی

کیهان کلهر

بهر لیلی چو مجنون

با کیهان کلهر، شب، سکوت، کویر